Advies.

Vormgeven aan passend onderwijs
Een mooie, maar geen eenvoudige taak.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Scholen hebben de verantwoording om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Hoe geef je dat zo vorm dat dit ook lukt voor álle leerlingen?

U kunt mij inschakelen voor advies over deze vormgeving.

Ik adviseer scholen, samenwerkingsverbanden en gemeentes op diverse gebieden, zoals:

  • zorgbeleid binnen de school
  • thuiszittersproblematiek
  • samenwerking tussen school en ouders
  • samenwerking tussen po en vo of tussen vso en vo
  • samenwerking tussen onderwijs en zorg (gemeente)

Scholen

Als ik door een school word ingeschakeld, inventariseer ik eerst de vragen die leven. Daarna volg ik een schooldag op uw school, met onder meer klassen observaties en gesprekken met sleutelfiguren binnen uw school. Vervolgens krijgt u een heldere analyse over de stand van zaken binnen uw school en een daaraan gekoppeld advies.

Samenwerkingsverbanden

Op dit niveau ga ik in overleg met de verschillende sleutelfiguren binnen het swv. Ook analyseer ik het ondersteuningsplan en de bestaande procedures en afspraken op swv-niveau. Op grond van mijn bevindingen over de stand van zaken binnen uw swv krijgt u heldere analyse met een daaraan gekoppeld advies.

Gemeentes

Bij een vraag vanuit de gemeente ga ik in gesprek met beleidsmedewerkers onderwijs en zorg. U krijgt daarna een heldere analyse over de stand van zaken binnen uw gemeente en een advies over de te nemen stappen. Belangrijke punten hierbij zijn de samenwerking tussen onderwijs en zorg en het beleid aangaande thuiszitters.

© Copyright 2020 Marlies Peters, webdesign Jeanet Visser & Dianne Klanderman